• Opłat miesięcznych dokonujemy do 15-tego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek indywidualny wygenerowany dla każdego podopiecznego.  Zmiana obowiązuje od dnia 03.12.2018 r.

 

  • Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. Opłata obliczana jest w oparciu o elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

  • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka za którego wnoszona jest opłata (można również podać nr grupy).

 

  • Za wnoszenie opłat po terminie naliczane są odsetki !!!

 

  • Informacja o opłatach na początku okresu rozliczeniowego przesyłana jest na adres mailowy podany przez rodzica w karcie informacyjnej.

 

  • W przypadku zmiany Państwa numeru konta bankowego należy NIEZWŁOCZNIE poinformować intendenta o tej zmianie !!!

 

  • Zgodnie z uchwałą NR LVII/1513/22 z dnia 15 września 2022 r.  & 2 pkt. 1,2 Rady Miejskiej  Wrocławia  zwalnia się z opłaty rodziców posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu  i we wspólnym gospodarstwie domowym. Druk stosownego wniosku można pobrać u intendenta przedszkola lub w sekretariacie.  Przy ustaleniu uprawnienia do zwolnienia z opłaty uwzględnia się wyłącznie dzieci niepełnoletnie lub pełnoletnie pobierające naukę (zaświadczenie ze szkoły) jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.                                                                     
  •  PRZYPOMINAMY, że ww. wniosek należy składać każdego roku we wrześniu  ( na początku   nowego roku szkolnego )                                                               – nie dotyczy dzieci  6 letnich.   
  •  Jeżeli trzecie dziecko urodzi się podczas trwającego roku szkolnego, prosimy niezwłocznie złożyć w/w oświadczenie w celu przeliczenia nowych opłat.