• Opłat miesięcznych dokonujemy do 15-tego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek indywidualny wygenerowany dla każdego podopiecznego.  Zmiana obowiązuje od dnia 03.12.2018 r.

 

  • Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. Opłata obliczana jest w oparciu o elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

  • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka za którego wnoszona jest opłata (można również podać nr grupy).

 

  • Za wnoszenie opłat po terminie naliczane są odsetki !!!

 

  • Informacja o opłatach na początku okresu rozliczeniowego przesyłana jest na adres mailowy podany przez rodzica w karcie informacyjnej.

 

  • W przypadku zmiany Państwa numeru konta bankowego należy NIEZWŁOCZNIE poinformować intendenta o tej zmianie !!!

 

  • Zgodnie z uchwałą NR L/1187/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.  & 2 pkt. 1 zwalnia się z opłaty rodziców posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu  i we wspólnym gospodarstwie domowym. Druk stosownego wniosku można pobrać u intendenta przedszkola lub w sekretariacie.  Przy ustaleniu uprawnienia do zwolnienia z opłaty uwzględnia się wyłącznie dzieci niepełnoletnie lub pełnoletnie pobierające naukę (zaświadczenie ze szkoły) jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.                                                                       PRZYPOMINAMY, że ww. wniosek należy składać każdego roku we wrześniu  ( na początku   nowego roku szkolnego ) – nie dotyczy dzieci             6 letnich.   
  •  Jeżeli trzecie dziecko urodzi się podczas trwającego roku szkolnego, prosimy niezwłocznie złożyć w/w oświadczenie w celu przeliczenia nowych opłat.